Перейти к содержимому

Muassasa tarixi

Самарканд вилоят куз касалликлари шифохонасининг ривожланиш тарихи.

Самарканд шахрининг жанубий шаркида жойлашган булиб, унинг бир томонида суяк сил касалликлари шифохонаси бир томонида шахар тери-таносил касалликлари шифохонаси хамда вилоят тиб-техника корхонаси жойлашган ва худуди Самарканд туманининг бир четига туташиб кетган.

Шифохонамиз учта алохида бинода жойлашган, бундан ташкари яна алохида бинода хужалик булими, ошхона, истиш учун козонхона, кирхона, асбобларни стерилизациялаш булими жойлашган, шифохонамизни алохида дорихонаси хам булиб, унда дори-дармонлар саклаш,тайёрлаш таркатиш ва бошка хоналар мавжуд.

Шифохонамизнинг 1-корпуси 1983 йил декабрда, II-копуси 1990 йилда ва нихоят Ш-корпус 1992 йилда куриб ишга туширилган.

Шифохонамизда маслахат поликлиникаси, тез тиббий ёрдам булими, маъмурия ва хисобхона аълохида икки каватли бинода жойлашган. Колган иккита корпусда даволаш булимлари, жаррохлик блоклари фаолия курсатади.

I-корпуснинг биринчи каватида болалар, 2-кавтида йирингли касаллитклар ва 3-каватида Глаукома булими жойлашган булса, П-корпуснинг 1-каватида жаррохлик блоклари, 2-каватидв микрожаррохлик булими ва нихоят 3-каватида жарохатлар булими жойлашган.

Юкорилардан куриниб турибдики шифохонамиз вилоят ахолисига офтольмология хизматини хама турлари, концултация, даволаш,жаррохлик йули билан даволаш, тез кечиктириб булмайдиган ёрдам,ташкилий услубй ёрдам,оталик ёрдами,санитария ташвикот ишлари хамда куз касалликларини профилактикаси каби кенг куламли ишлар олиб борилади, шифохонамизда энг замонавий текшириш диагностика усулларини куллаш учун замонавий асбоб-ускуналапр мавжуд, текширилган беморларни даволаш учун ёки замонавий усулларда жаррохлик йули билан даволаш учун, жахон андозаларига мое асбоб ускуналар, .жаррохлик микроскоплари мавжуд, улар ёрдамида замон талабларига жавоб берадиган жаррохликлар килинади. Хозирги кунда шифохона ободонлаштрилиш ишлари олиб борилаяпти, тула капитал таъмирлаш ишлари олиб боришга тайёргарлик курилаяпати.

 

Самаркандская областная офтальмологическая больница

 

Адрес: г.Самарканд, ул. Ато Сафоев, д.78а

Тел.:   +998-66-231-30-03
Факс:  +998-66-231-30-03
E-mail: smr.vil.kuzkasal.sh@minzdrav.uz